دارو به توان بیوتک

روزانه های دانشجوی سال آخر داروی علاقه مند بیوتک (زیاد شد؟!!) به هر حال همینه دیگه

اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
11 پست
سردرگم!
2 پست
داروخانه
4 پست
رمضان
1 پست
روزه
1 پست
احساس
1 پست
پدر
1 پست
حقوق
1 پست
امتحان
3 پست
عصبانیت
1 پست
سلام
1 پست
شروع
1 پست
هدف
1 پست